W serwisie internetowym GPKBojszowy.pl wykorzystywane są pliki cookies. Przeglądając dalej nasz serwis, akceptujesz warunki Polityki prywatności. OK
x
Ochrona danych osobowych

2018-05-28 08:55:59

Klauzula informacyjna - RODO

Wypełniając ustawowy obowiązek uregulowany zapisami  art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje że:

1)    Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bojszowach ul. Świętego Jana 52, 43-220 Bojszowy, adres e-mail: gpk@hot.pl, nr telefonu kontaktowy 32/2189177. Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod@gpk.net.pl

2)    podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest obowiązek wynikający z realizacji umowy o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

3)    dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji umowy,

4)    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od zakończenia współpracy, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

5)    Państwa dane osobowych nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6)    posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,

7)    mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO,

8)    W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

9) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług.

Wszelką, kierowaną drogą elektroniczną korespondencję związaną z wykonywaniem praw dotyczących swoich danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę należy przekazywać pod adres e-mail: iod@gpk.net.pl lub przesyłać listem poleconym na adres: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Świętego Jana 52 43-220 Bojszowy.

Powrót do listy newsów