W serwisie internetowym GPKBojszowy.pl wykorzystywane są pliki cookies. Przeglądając dalej nasz serwis, akceptujesz warunki Polityki prywatności. OK
x

Cennik usług


NAZWA POZYCJI CENNIKA OBOWIĄZUJĄCE CENY BRUTTO
I. ODBIÓR ŚCIEKÓW

Cena za 1 m3 ścieków (zgodnie z obowiązującą taryfą na terenie Gminy Bojszowy)

Grupa I - gospodarstwa domowe w tym budynki wielorodzinne

według aktualnie obowiązującej taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Bojszowy
Grupa II - zakłady przemysłowe, usługowe, podmioty gospodarcze  http://www.gpkbojszowy.pl/pl/tabs/details/6.html
Grupa III - szkoły, przedszkolaurzędy państwowe, samorządowe, strażnice OSP, obiekty sportowe, biblioteki  
 
 
II. USŁUGI
1 Koszt roboczogodziny 32,50 zł
2 Załadunek i rozładunek materiałów (ręcznie/1 osoba) 49,20 zł/r-g
3 Transport materiałów 75,00 zł/m-g
(samochód VW T-4) 4,40 zł/km
(samochód: VW T-4 + przyczepa,  mercedes 3T) 5,25 zł/km
4 Roboty ziemne koparką   98,40 zł/m-g
5 Usługa wywozu nieczystości płynnych i przyzagrodowych oczyszczalni - Samochód asenizacyjny MAN – 2 m3:
na terenie gminy Bojszowy 135,00 zł
na terenie gminy Miedźna 165,00 zł


płukanie zbiornika wodą lub ściekami pod ciśnieniem 123,00 zł/m-g (min. 30zł)


6 Usługa wywozu nieczystości płynnych i przyzagrodowych oczyszczalni - Samochód asenizacyjny MAN – 5 m3:
na terenie gminy Bojszowy 175,00 zł
na terenie gminy Miedźna 210,00 zł
7 Czyszczenie kanalizacji i urządzeń kanalizacyjnych  wg załącznika nr 1 
8 Ponowne przyłączenie do sieci w przypadku zamknięcia lub likwidacji z winy odbiorcy usług według rzeczywiście poniesionych kosztów - indywidualna kalkulacja
9 Inne usługi z użyciem wozów i ich wyposażenia wycena indywidualna na zapytanie klienta
10 Budowa przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych do budynków wycena indywidualna na zapytanie klienta i na podstawie dokumentacji projektowej
11 Wykonanie montażu dodatkowego wodomierza (podlicznik) wycena indywidualna na zapytanie klienta
12 Roboty ziemne - melioracyjne wycena indywidualna na zapytanie klienta
13 Różne roboty budowlane np.. malarskie, ślusarskie, wykonywanie ogrodzeń wycena indywidualna na zapytanie klienta

14

 

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Koszenie terenów zielonych, łąk, rowów i nieużytków (kosiarka bijakowa, na wysięgniku, kosiarki ręczne spalinowe, kosy spalinowe) (ceny dotyczą jednokrotnego wykoszenia. Przy stałym zlecenu istnieje mozliwośc negocjacji):

Koszenie trawnika kosiarką spalinową wraz z wywozem i utylizacją trawy (teen do 300 m2)

Koszenie trawnika kosiarką spalinową wraz z wywozem i utylizacją trawy (teren 350 m2 - 600 m2)

Koszenie trawnika kosiarką spalinową wraz z wywozem i utylizacją trawy (teren 650 m2 - 1000 m2)

Wykaszanie kosą spalinową łąk, haszczy, trawy wraz z wywozem i utylizacją trawy (wys. powyż 20 cm)

Koszenie traktorem - kosiarka bijakowa tylna (wysoki wysyp)                                                                                      wywóz i utylizacja skoszonej trawy

Koszenie trakorem - kosiarka bijakowa na wysięgniku                                                                                                  grabienie, wywóz i utylizacja skoszonej trawy

 

 

0,54 zł/m2

0,49 zł/m2

0,43 zł/m2

od 0,86 zł/m2

86,40 zł/m-g                                       dodatkowo 21,60 zł

108,00 zł/m-g                                     dodatkowo 32,40 zł

III. SIEĆ KANALIZACYJNA (warunki, uzgodnienia, odbiory i itp..):
1 Warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacyjnej  42,00 zł
2 Informacja na temat uzbrojenia terenu w sieć kanalizacyjną (na potrzeby warunków zabudowy, zmiany przeznaczenia działki, podział działki i itp.) 27,00 zł
3 Uzgodnienie lokalizacyjne (budownictwo indywidualne, małe obiekty, itp.): 60,00 zł
4 Uzgodnienie lokalizacyjne (obiekty przemysłowe, usługowe, handlowe, budownictwo wielorodzinne, osiedla mieszkaniowe) 80,00 zł
5 Uzgodnienie branżowe (obiekty liniowe) - potwierdzenie przebiegu sieci, uzgodnienie trasy (kolizji z siecią kanalizacyjną) projektowanego przyłącza (wodociągowego, energetycznego i itp..) wraz z  naniesieniem przebiegu kanalizacji na podkładach mapowych - arkusz mapy -  format A4 60,00 zł
6 Uzgodnienie branżowe (obiekty liniowe) - potwierdzenie przebiegu sieci, uzgodnienie trasy (kolizji z siecią kanalizacyjną) projektowanego przyłącza (wodociągowego, energetycznego i itp..) wraz z  naniesieniem przebiegu kanalizacji na podkładach mapowych - arkusz mapy -  format A3 80,00 zł
7 Uzgodnienie branżowe (obiekty liniowe) - potwierdzenie przebiegu sieci, uzgodnienie trasy (kolizji z siecią kanalizacyjną) projektowanego przyłącza (wodociągowego, energetycznego i itp..) wraz z  naniesieniem przebiegu kanalizacji na podkładach mapowych - arkusz mapy - format A2  110,00 zł
8 Opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza do sieci kanalizacyjnej wraz z uzgodnieniami 1.000,00 zł
9 Opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza do sieci wodociągowej wraz z uzgodnieniami (z dodatkowym przykanalikiem np. do budynku gospodarczego 1.200,00 zł

10

Opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza do sieci wodociągowej wraz z uzgodnieniami

1.200,00 zł

 11 Opracowanie dokumentacji projektowej przyłączy do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z uzgodnieniami
1.400,00 zł
12 Uzgodnienie i zatwierdzenie do realizacji dokumentacji projektowej przyłącza do sieci kanalizacyjnej 130,00 zł
13 Odbiór techniczny przyłącza do sieci kanalizacyjnej (nowa inwestycja, rozbudowa, przebudowa istniejącego obiektu) 130,00 zł
14

Wykonanie wcinki do sieci kanalizacyjnej  (wcięcia do sieci kanalizacyjnej zarządzanej przez GPK Sp. z o.o. należy zlecić i uzgdonić z zarządcą. Wykonanie wcinki do sieci bez uzgodnienia i nadzoru pracowników GPK Sp. z o.o.  Będzie skutkować brakiem odbioru technicznego przyłącza oraz brakiem zgody na użytkowanie)

200,00 zł
15 Odbiór techniczny przyłącza podlicznika wody z plombowaniem (wg wyceny indywidualnej):
Koszt dojazdu 4,40 zł/km
Koszt plomby (1 szt) 3,00 zł
Koszt czynności plombowania 32,50 zł/h
16 Nadzór i kierowanie robotami na inwestycją rozbudowy sieci wod-kan wycena indywidualna na zapytanie klienta
17 Nadzór branżowy nad realizacją inwestycji zbliżających się lub kolidujących z siecią kanalizacyjną 50,00 zł
IV. INNE USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ GPK SP. Z O.O.
1 Usługi kserograficzne (czarno-białe):     
strona - A4 0,30 zł
strona - A3 0,60 zł
2 Prowadzenie agencji opłat EXPERT ceny za dokonywanie wpłat wg zał. nr 2
3 Sprzedaż biletów miesięcznych i jednorazowych MZK Tychy ceny według aktualnego cennika MZK
4 Pełnienie funkcji Operatora Programu Niskiej Emisji wycena indywidualna na zapytanie klienta
5 Wynajem rusztowań 0,31 zł za m2/24h
6 Sprzedaż gazu propan-butan (dostępny także gaz do wóżków widłowych) - całodobowa cena w zależności od aktualnej ceny dostawcy

7

 

 

 

 

8

Wykonywanie okresowych przeglądów budynków (konstrukcyjno-budowlany, instalacji) zgodnie ustawą „Prawo Budowlane” Dz. U. nr 89 art. 62. 

 

 

 

 

Opłata miesięczna za najem placów składowych oraz innych powierzchni utwardzonych

cena w zależności od powierzchni zabudowy obiektu:
do 1000 m2 - 1200,00 zł

każde kolejne 100 m2 - 100,00 zł

 

2,46 zł/m2

Załącznik nr 1

USŁUGI POJAZDEM WUKO
Lp. Rodzaj usługi Cena netto  Cena brutto 
1 Czyszczenie  kanalizacji
do średnicy 200 mm
(sanitarnej i deszczowej)
Kanalizacja nowa  zamulenie śladowe 8,00 zł/mb 9,84 zł/mb
Zamulenie do 2/3 przekroju rurociągu   18,45 zł/mb
15,00 zł/mb
Zamulenie    20,91 zł/mb
ZNACZNE 17,00 zł/mb
powyżej 2/3 przekroju rurociągu  
2 Udrażnianie  wewnętrznych przewodów kanalizacyjnych w budynku od strony studni przyłączeniowej/ przyłączy do szamb itp. /     
350,00 zł/godz. 430,50 zł/godz.
3 Płukanie sączków oczyszczalni przydomowej – czas prac do 1 godziny (odkrycie wlotów i wpustów  należy do zamawiającego)    
200,00 zł/godz. 246,00 zł/godz.
4 Czyszczenie wpustów ulicznych deszczowych 35 zł/szt. 43,05 zł/szt.
5 Czyszczenie  studni kanalizacyjnych Wycena  indywidualna na zapytanie
6 Dojazdy (wg stanu licznika km pojazdu)   4,50 zł/km 5,54 zł/km

UWAGA!:  Usługi wykonywane w dni wolne od pracy tj. weekendy i święta - dodatkowo +50% jednostkowej ceny

Załącznik nr 2

CENNIK PROWIZJI ZA PRZYJMOWANE WPŁATY
1 Woda 2,30 zł *
2 Telefony stacjonarne 2,30 zł *
3 Telefony komórkowe 2,30 zł *
4 Energia elektryczna 2,30 zł *
5 Pozostałe opłąty 2,50 zł *
6 Opłaty do ZUS, US, Izby Celnej 8,00 zł * przelew natychmiastowy
       
  Przelew natychmiastowy  +2,00 zł **
  * - nie mniej niż 0,5% wartości     
       
  ** Wpłaty realizowane do 13,00 wysyłane są tego samego dnia
       Wpłaty realizowane po godzinie 13,00 wysyłane są rano następnego dnia roboczego