Deklaracja dostępności

Dostępność architektoniczna oraz informacyjno-komunikacyjna

Budynek siedziby, w którym odbywa się obsługa klienta, znajduje się przy ul. Świętego Jana 52 w Bojszowach (43-220). Przed budynkiem znajduje się parking z wyznaczonym miejscem do parkowania dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie parkowania (szersze stanowisko). Do budynku prowadzą 2 wejścia. Budynek jest parterowy.

Wejście główne (frontowe)

Do wejścia prowadzą schody z barierką. Brak jest podjazdu dla wózków.

Wejście dodatkowe

Wejście dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami w szczególności poruszających się na wózkach, a także pracowników firmy. Wejście znajduje się od strony podwórka, na tylnej ścianie budynku. Do wejścia prowadzi stopień (podest), przy którym znajduje się podjazd dla wózków, nie posiadający bariery. Aby skorzystać z tego wejścia, należy zadzwonić do firmy na numer 32/2189177 .

Pomieszczenia obsługi klienta oraz kasa znajdują się na parterze.

Brak jest toalety spełniającej wymagania jak dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie jest dostępna pętla indukcyjna, nie jest wyposażony w głośniki tutupoint.

Do budynku można wejść z psem przewodnikiem oraz z psem asystującym.

Możliwość skorzystania z usług tłumacza polskiego języka migowego będzie dostępna na życzenie, po uprzednim ustaleniu terminu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Możliwe jest obsłużenie klienta ze szczególnymi potrzebami poza budynkiem, jednak w ograniczonym zakresie, np. przyjęcie lub przekazanie niektórych dokumentów, udzielenie informacji.

W sytuacji wymagającej udzielenia wsparcia osobom ze szczególnymi potrzebami, takie wsparcie będzie udzielone.

Inne możliwości kontaktu, poza bezpośrednim w siedzibie firmy

Telefony

  • 32/2189177 – księgowość, płatności
  • 32/2189074 – ochrona środowiska
  • 32/2189436 – uzgodnienia techniczne, niska emisja/wymiana kotłów grzewczych
  • 32/2189174 lub 781 221 181 – oczyszczalnia ścieków/telefony kontaktowe i alarmowe

Poczta email

Dostępność cyfrowa

Deklaracja dostępności strony internetowej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Bojszowach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu https://gpkbojszowy.pl/

Data publikacji strony internetowej: 19.03.2020 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 29.03.2021 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
  • redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
  • niektóre opublikowane grafiki zawierają tekst,
  • nie wszystkie dokumenty zamieszczone na stronie są w pełni dostępne,
  •  

Oświadczenie sporządzono dnia: 30.03.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Ewa Kwolik ,adres poczty elektronicznej oczyszczalnia@gpk.net.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (032) 218-91-77. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Preferencje prywatności

Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać informacje za pośrednictwem Twojej przeglądarki z określonych usług, zwykle w formie plików cookie. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na komfort korzystania z naszej witryny i usług, które jesteśmy w stanie zaoferować.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Skip to content