RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. (GPK Sp. z o.o.) z siedzibą w Bojszowach, ul. Świętego Jana 52, 43-220 Bojszowy, zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000131507, NIP: 6462445538, REGON: 276711342, tel.: 32 2189177, e-mail: biuro@gpk.net.pl . Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych e-mail: iod@gpk.net.pl, tel. 32 2189177.

GPK Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas realizowanych procesów ich przetwarzania.

1. Jakie dane osobowe zbieramy na Pani/Pana temat.

Jako dane osobowe traktujemy wszystkie informacje znajdujące się w naszym posiadaniu, które możemy z Panią/Panem powiązać i które mogą umożliwić Pani/Pana identyfikację. Dotyczy zwłaszcza Pani/Pana imienia, nazwiska, adresu, telefonu kontaktowego (stacjonarnego lub komórkowego), adresu e-mail, informacji na temat realizowanych płatności, informacji o możliwych zaległościach w płatnościach, informacji o realizowanych usługach, wizerunek w ramach monitoringu wizyjnego. Przez przetwarzanie danych osobowych rozumiemy jako wszystkie operacje, które możemy przeprowadzić na tych danych, np. ich zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, modyfikowanie, wykorzystywanie, ujawnianie, przekazywanie lub usuwanie.

2. W jakim celu przetwarzamy dane osobowe.

Swoje dane osobowe udostępnia nam Pani/Pan w związku z naszą działalnością w zakresie:

 • podłączenia do sieci kanalizacyjnej,
 • odprowadzania i oczyszczania ścieków,
 • usług związanych ze zleceniami Klientów w obszarze obsługi sieci kanalizacyjnej,
 • postępowań reklamacyjnych,

3. Skąd mamy dane osobowe.

Dane osobowe mogą być udostępnione przez Panią/Pana w różnej formie np. w wyniku kontaktu z biurem, poprzez korespondencję mailową, wypełnianie formularzy online, i w zależności od realizowanego postępowania mogą dotyczyć zbierania danych:

 • w związku z kontaktem Pani/Pana za pośrednictwem jednego ze sposobów komunikacji,
 • związanych z podpisywanymi umowami,
 • związanych z realizowanymi usługami,
 • z monitoringu pomieszczenia kasa.

Korzystamy również z danych osobowych ze źródeł publicznych, dostępnych zgodnie z prawem np. ewidencja gruntów, rejestry handlowe, itp. oraz zaliczające się do tej kategorii informacje przekazywane przez organy administracji publicznej i samorządowej.

4. Dane wrażliwe

Nie utrwalany danych wrażliwych odnoszących się do Pani/Pana przekonań religijnych ani politycznych, stanu zdrowia, pochodzenia etnicznego.

5. Co robimy z Pani/Pana danymi osobowymi.

Udostępnionych przez Pani/Pana danych osobowych używamy jedynie z uzasadnionych powodów biznesowych, a w szczególności:

 • Administracja: dla realizacji usług w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków jesteśmy zobligowani przepisami prawa do zebrania danych osobowych umożliwiających weryfikację Pani/Pana tożsamości oraz statusu własnościowego działki, z której odprowadzane są ścieki. Na tej podstawie, zgodnie z przepisami prawa określamy warunki techniczne dla podłączenia, a następnie realizujemy procesy związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków wystawiając faktury za zrealizowane usługi.
 • Zarządzanie kontaktami z Klientami: aby móc się z Panią/Panem skontaktować musimy znać numer telefonu oraz adres email. Możemy przekazywać informacje dotyczące naszej współpracy poprzez SMS, email lub telefonicznie, w związku ze sprecyzowanym przez Panią/Pana oczekiwaniem w tym zakresie. W oparciu o Pani/Pana zgłoszenie możemy realizować postępowania reklamacyjne. Rozmowy telefoniczne nie są nagrywane.
 • Realizacja usług w obszarze odprowadzania i oczyszczania ścieków: możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, aby realizować: działania związane z przyłączeniem do sieci kanalizacyjnej, w tym działania poprzedzające przyłączenie do sieci kanalizacyjnej, działania związane z realizacją usług wykonywanych na zlecenie klienta w zakresie obsługi sieci kanalizacyjnej.
 • Windykowanie należności: możemy przekazywać Pani /Panu poprzez usługi pocztowe, SMS, email, lub telefonicznie informacje o aktualnym stanie płatności i saldzie rachunku oraz statusie ewentualnych postępowań windykacyjnych.
 • Statystyka i sprawozdawczość: przetwarzamy dane osobowe, aby spełnić szereg wymagań prawnych wynikających z rozporządzeń, ustaw oraz przepisów samorządowych (np. ustawa o zaopatrzeniu w wodę oraz odprowadzaniu ścieków, itp.)

6. Komu udostępniamy Pani/Pan dane osobowe i w jakim celu to robimy.

Realizacja usług w obszarze odprowadzania i oczyszczania ścieków. Dane osobowe (w tym zapis z monitoringu wizyjnego) udostępniamy uprawnionym służbom publicznym jedynie w przypadkach uzasadnionych przepisami prawa. W przypadkach realizacji działań związanych z obsługą techniczną inwestycji lub awarii dane adresowe mogą być przekazywane firmie realizującej prace techniczne na zlecenie GPK Sp. z o.o.

7. Prawa osób, których dane przetwarzamy.

W dowolnym momencie posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięta zgoda w nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych z prawem, którego dokonano na podstawie niniejszej zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana w zakresie niniejszej zgody narusza przepisy Rozporządzenia.

8. W jaki sposób chronimy Pani/Pana dane osobowe.

Dla właściwej ochrony danych osobowych przetwarzanych przez GPK Sp. z o.o. stosujemy właściwe zabezpieczenia organizacyjne oraz techniczne. Wszyscy pracownicy GPK Sp. z o.o., którzy w jakimkolwiek zakresie przetwarzają dane osobowe podlegają zobowiązaniom w zakresie poufności oraz są regularnie szkoleni w obszarze standardów ochrony danych osobowych.

9. Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe.

Dane osobowe Pani/Pana możemy przechowywać tak długo, jak jest to niezbędne dla określonych wcześniej celów, a także przez okres konieczny do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres ich przechowywania.

10. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych.

Administratorem danych osobowych swoich klientów, kontrahentów jest Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bojszowach

“Monitoring wizyjny pomieszczenia KASA”

Administratorem danych osobowych zawartych w zbiorze danych osobowych „Monitoring wizyjny pomieszczenia KASA” jest Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bojszowach ul. Świętego Jana 52, 43-220 Bojszowy, zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000131507, NIP: 6462445538, REGON: 276711342, adres e-mail: biuro@gpk.net.pl, nr telefonu 32/2189177. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: iod@gpk.net.pl.

 1. Monitoring stosowany jest w celu bezpieczeństwa osób i ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym i obejmuje wejście i pomieszczenie KASY. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 2. Zapisy z monitoringu przechowywane są przez okres 8 dni.
 3. Zapisane dane osobowe będą udostępnianie wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 4. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do wglądu do nagrań, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, sprostowania/uzupełniania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 5. Każdemu, kto uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

“Monitoring wizyjny teren ul. Świętego Jana 50”

Administratorem danych osobowych zawartych w zbiorze danych osobowych „Monitoring wizyjny teren ul. Świętego Jana 50” jest Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bojszowach ul. Świętego Jana 52, 43-220 Bojszowy, zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000131507, NIP: 6462445538, REGON: 276711342, adres e-mail: biuro@gpk.net.pl, nr telefonu 32/2189177. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: iod@gpk.net.pl.

 1. Monitoring stosowany jest w celu dbania o bezpieczeństwo osób przebywających na terenie objętym monitoringiem i ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym i obejmuje teren placu przy ul. Świętego Jana 50 i część terenu przy ul. Świętego Jana 52 łącznie z parkingami. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 2. Zapisy z monitoringu przechowywane są przez okres 30 dni.
 3. Zapisane dane osobowe będą udostępnianie wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 4. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do wglądu do nagrań, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, sprostowania/uzupełniania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 5. Każdemu, kto uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

“Monitoring wizyjny teren oczyszczalni przy ul. Gościnnej”

Administratorem danych osobowych zawartych w zbiorze danych osobowych „Monitoring wizyjny teren oczyszczalni przy ul. Gościnnej” jest Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bojszowach ul. Świętego Jana 52, 43-220 Bojszowy, zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000131507, NIP: 6462445538, REGON: 276711342, adres e-mail: biuro@gpk.net.pl, nr telefonu 32/2189177. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: iod@gpk.net.pl.

 1. Monitoring stosowany jest w celu dbania o bezpieczeństwo osób przebywających na terenie objętym monitoringiem i ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym i obejmuje teren placu oczyszczalni przy ul. Gościnnej łącznie z parkingiem. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 2. Zapisy z monitoringu przechowywane są przez okres 30 dni.
 3. Zapisane dane osobowe będą udostępnianie wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 4. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do wglądu do nagrań, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, sprostowania/uzupełniania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 5. Każdemu, kto uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Preferencje prywatności

Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać informacje za pośrednictwem Twojej przeglądarki z określonych usług, zwykle w formie plików cookie. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na komfort korzystania z naszej witryny i usług, które jesteśmy w stanie zaoferować.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Skip to content